Casa-Nova

طبیعت با آسمان ، پروانه ، دریا ، ماهی و … همیشه سحرآمیز ، هیجان انگیز و منبع الهام بشر بوده است . نزدیکی با آنها نیز همواره نیاز ما بوده است .

این محصولات ، حاصل کار مشترک چند طراح بزرگ بین المللی است که با تکیه بر فرهنگ و عناصر فرهنگ شرقی طراحی گردیده و در ساخت آن ها از چوب های ارزشمند “Zingana” از غرب آفریقا (غنا و کامرون) و با ارزشترین مواد اولیه از سراسر جهان بهره گرفته شده است .