ارائه فرشهای دستباف هنرمندان ایرانی در
هارمونیک سنتر
Accessory Knot Cushion
Accessory
More info
new collection
Telegram Instagram

 Social Media

Harmonic Center

داستان ما . . .

باور داشتیم با نیت زیبا کردن و ماندگار کردن گوشه ای از زمین خدا آغاز کرده ایم .

برای ما گاهی تلاش و کوششی توانفرسا بود ، اما از برپا کردن آجر به آجر آن

و ساختن گوشه به گوشه آن ( و شاید خود ) لذت بردیم و بالیدیم

شاید جایی است که کمتر دیده اید ، پس مطمئن باشید ما هم از شوق آن که شما از گوشه گوشه آن لذت ببرید ، به خود خواهیم بالید .

Brands